Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2018

Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viatimetobegin timetobegin
3224 213f
Reposted fromtichga tichga viatimetobegin timetobegin
4123 11c2
Nie mam żadnych wybitnych zdolności, ale wybitnie sobie z tym radzę. A w życiu? Sama nie wiem czy jestem bardziej naiwnie uparta czy wciąż uparcie naiwna.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasylopath asylopath
Bolą mnie te niedziele, gdy idę sama przez odświętny tłum, idę i szukam kogoś - kto tu wśród ludzi jest tak samo sam...
— Agnieszka Osiecka
2563 aa9d
Reposted fromEtnigos Etnigos viaasylopath asylopath
4336 2d93 500

dreamingofgoingthere:

Budapest, Hungary

7126 67a1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaasylopath asylopath
Reposted frombluuu bluuu viaasylopath asylopath
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
8137 6af1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaholymoly holymoly
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
9830 03d6
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viairmelin irmelin
8184 724a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl