Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

7810 2c84 500
Reposted fromsaku saku vialitka litka

May 13 2018

0895 6f87
Reposted fromsheismysin sheismysin viaidosk8 idosk8
3802 c93a 500

May 11 2018

2642 d6f3 500
Reposted fromoutoflove outoflove viablacktoblack blacktoblack

May 06 2018

9551 cf9e
Reposted fromcalifornia-love california-love vialitka litka
9039 70b8 500
Reposted fromkaiee kaiee viaasylopath asylopath
Mam pewien sekret.
Czasami, raz na tydzień, dwa tygodnie wchodzę na jej Facebooka i patrzę, co u niej. Najczęściej oglądam to zdjęcie, na którym siedzi na schodach.
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viablacktoblack blacktoblack
5207 4dc9 500
Reposted frommoai moai viablacktoblack blacktoblack

May 04 2018

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaasylopath asylopath
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman viaasylopath asylopath
8577 e1d0 500
Reposted fromnutt nutt vialovesweets lovesweets

May 03 2018

Reposted fromshakeme shakeme viaasylopath asylopath
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl